Mod Gold Medal Winners – Gold Medalists All vol 1

AUD $24.95

Out of stock

Category:

Description

Six National Mod Gold Medal winners: Calum Kennedy, Alasdair Gillies, George Clavey, George MacCallum, Archie MacTaggart & Norman MacLean. Great singers and 18 great Gaelic songs that stand the test of time. Digitally enhanced early recordings.Balaich An Iasgaich, An Teid Thu Leam A Mhairi?,Mo Nighean Donn Na Meal-Shuilean,Mo Dhuthaich Fhein,Clachan Mo Ghaoil,Birlinn Ghoraidh Chrobhain,An T-Alltan Dubh,Fagail Ghlaschu,A Ribhinn, A Bheil Cuimhn’ Agad,Na Brogan Ura,Tiuginn Do Scalpaigh,Sine Bhan,Mo Mhairi Laghach,Air Moch Di-luain,Puirt-A-Beul,Soraidh Bhuan Gu Barraigh,Iain, A Luaidh, Nach Pos Thu & Mairi Bhan.

Additional information

Artist

Various Artists

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mod Gold Medal Winners – Gold Medalists All vol 1”

Select your currency