Arthur Cormack- Buanas

AUD $24.95

Category:

Description

An interesting collection of old and new Gaelic songs from Gaelic singer Arthur Cormack. 13 tracks: Cha Tig Mor Mo Bhean Dhachaigh, Mo Mhairi Mhin,  Thainig Maor Na Mo Dhail, Croc Nan Craobh, A Nochd Gur Faoin Mo Chadal Dhomh, Ged Is Socrach Mo Leaba, Fagail Ghlaschu, Latha Dhomh Sa Chuilthionn Chreagach, Mairi Nighean Alasdair (Gaol na h-Oige), Tir Mo Ghraidh, Thoir An t-Soraidh Seo Bhuam, A Pheigi A Ghraidh &  Pog Aon Oidhche Earraich.

Select your currency