Angus G MacLeod – Slat A Coille

AUD $24.95

Description

A debut album by Gaelic singer Angus G MacLeod who has won both the National Mod and Traditional Gold Medals. 15 tracks:’S i a’ Ghaidhlig Mo Roghainn, Mairead Og, Eilidh, An Oiteag Uibhisteach, Nam Faighinn Gille Ri Cheannach, Tog Dhiot An Cadal Is Tionndaidh Rium, Mo Bhean Chomain, Mo Nighean Donn A’ Chuil Rèidh, Air Eirinn Chan Innsinn Co I, Ho Ro Domhnall Criomanach, Mhairi Laghach, Chan Ol Mi Deur Tuilleadh, Garadh Nan Ros, Gog, Gog Aig A’ Choileach & O Luaidh.

Select your currency